mySQL

 SQL w bazie danych MySQL – operacje podstawowe

Opis:MySQL

 1. Relacyjne modele baz danych:
  • Operatory relacyjne
  • Charakterystyka języka deklaratywnego SQL
  • Składnia języka SQL
  • Podział języka DQL, DML, DDL, DCL
 2. Język DQL (Data Query Language):
  • Zapytania SELECT
  • Aliasy kolumn, tabel
  • Obsługa daty (Typy DATE, funkcje wyświetlania, formatowania)
  • Funkcje grupowe
  • Łączenie tabel wewnętrzne i zewnętrzne (klauzula JOIN)
  • Operator UNION
  • Podzapytania zagnieżdżone (w warunku WHERE, nazwie tabeli, nazwie kolumny)
  • Pozdapytania skorelowane
 3. Język DML (Data Modification Language):
  • Wstawianie wierszy (klauzla INSERT)
  • Wstawianie wierszy poprzez zapytanie
  • Zmiana zawartości wierszy (UPDATE)
  • Usuwanie wierszy (DELETE)
 4. Język DDL (Data Definition Language):
  • Tworzenie, zmiana własności, usuwanie tabel (CREATE,ALTER,DROP)
  • Tworzenie tabel poprzez zapytanie (CREATE TABLE …. AS SELECT…)
 5. Więzy integralności (CONSTRAINTS):
  • Opcje NULL i NOT NULL
  • Klauzula CONSTRAINT
  • Typ ENUM
  • Typ SET
  • Warunek PRIMARY KEY
  • Warunek UNIQUE
  • Warunek FOREIGN KEY
  • Klauzula DEFAULT
 6. Transakcje:
  • Polecenie COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
23-24 czerwiec
28-29 lipiec
25-26 sierpień
15-16 wrzesień
20-21 październik
22-23 listopad
20-21 grudzień

Cena:     1480 zł / osoba

 

Baza danych mySQL – używanie i zarządzanie

Opis:MySQL

Podwójne licencjonowanie MySQL (MySQL’s dual license policies)
Licencja komercyjna (Commercial License)
Licencja Open Source (Open Source License)

1. Instalacja bazy MySQL:

 • Instalacja standardowa MySQL (pliki binarne)
 • Instalacja MySQL w systemie Windows albo w systemie Unix-Like (GNU/Linux, FreeBSD)
 • Strojenie serwera po instalacji, testowanie
 • Upgrading MySQL

2. Łączenie się z serwerem:

3. Zadawanie zapytań:

4. Tworzenie i korzystanie z baz danych:

 • Tworzenie i wybór bazy danych
 • Tworzenie tabel
 • Importowanie danych do tabeli

5. Pozyskiwanie informacji o bazie danych i tabelach

6. Używanie polecenia mysql w trybie wsadowym (Batch Mode):

7. Omówienie programów narzędziowych:

 • Sposoby wywołania programu
 • Określanie opcji programu (linia poleceń, plik konfiguracyjny, zmienne środowiskowe)
 • Ustawianie zmiennych programu poprzez linię poleceń

8. Narzędzia GUI do zarządzania i programowania bazy danych:

 • MySQL Administrator
 • MySQL Query Browser
 • Toad for MySQL

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
1-2 lipiec
2-3 sierpień
22-23 wrzesień
20-21 październik
17-18 listopad
7-8 grudzień

Cena:     1250 zł / osoba

 

mySQL – Administracja bazą danych – szkolenie podstawowe

Opis:MySQL

1. Pliki serwera MySQL oraz skrypty startowe:

 • Dostępne skrypty i programy użytkowe
 • Extended MySQL Server (mysqld-max)
 • Skrypt startowy mysqld_safe
 • Skrypt startowy mysql.server
 • Program do zarządzania wieloma serwerami na jednej maszynie mysqld_multi

2. Konfiguracja serwera MySQL:

 • Opcje polecenia mysqld
 • Tryby SQL serwera (The Server SQL Mode)
 • Zmienne systemowe serwera (Server System Variables)
 • Systemowe zmienne dynamiczne serwera (Dynamic System Variables)
 • Określanie stanu serwera (Server Status Variables)
 • Zamykanie serwera (Shutdown Process)

3. Bezpieczeństwo serwera MySQL:

 • Zabezpieczanie przed atakami
 • Opcje programu mysqld dotyczące bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL

4. System uprawnień w MySQL:

 • Jak działa system uprawnień
 • Struktura systemu uprawnień w bazie MySQL
 • Etapy łączenia się z serwerem MySQL
 • Access Control, Stage 1: Connection Verification
 • Access Control, Stage 2: Request Verification
 • Najczęstsze przyczyny błędu dostępu (Access denied Errors)

5. Zarządzanie kontami użytkowników:

 • Użytkownicy i hasła
 • Dodawanie nowego konta użytkownika
 • Usuwanie konta użytkownika
 • Limitowanie zasobów konta
 • Zmiana hasła konta użytkownika

6. Konserwowanie oraz naprawa bazy danych MySQL:

 • Tworzenie kopii zapasowych
 • Konserwacja i odzyskiwanie tabel (Maintenance and Crash Recovery)
 • Składnia wywołania programu myisamchk
 • Opcja programu myisamchk (sprawdzanie spójności tabel, naprawa tabel, inne)
 • Optymalizacja tabel
 • Pobieranie informacji o tabeli

7. Ustawienia lokalne MySQL:

 • Sortowanie a polskie znaki
 • Wybór języka komunikatów
 • Dodawanie nowego języka
 • Najczęstsze problemy z poslkimi znakami
 • Określanie strefy czasowej serwera

8. Pliki dziennika serwera MySQL (MySQL Log Files):

 • Error Log
 • General Query Log
 • Update Log
 • Binary Log
 • Slow Query Log
 • Utrzymywanie plików dziennika

9. Uruchamianie wielu serwerów na jednym sprzęcie:

 • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows
 • Uruchamianie wielu serwerów z wiersza poleceń
 • Uruchamianie wielu serwerów jako usłgi
 • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Unix-like
 • Użytkowanie programów w środowisku wieloserwerowym

10. MySQL Query Cache:

 • Jak działa Query Cache
 • Opcje Query Cache dla klauzuli SELECT
 • Konfigurowanie Query Cache
 • Sprawdzanie stanu Query Cache

Czas trwania:     14 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
7-8 czerwiec
5-6 lipiec
4-5 sierpień
9-10 wrzesień
12-13 październik
12-13 listopad
16-17 grudzień

Cena:     1550 zł / osoba