Linux – programowanie BASH

 programowanie w powłoce BASH

Opis:Linux

 1. Najprostszy skrypt
 2. Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)
 3. Wywoływanie skryptu
 4. Komendy zewnętrzne i wbudowane
 5. Niektóre znaki specjalne:
  • Komentarz (#)
  • Koniec linii (;)
  • Pusta instrukcja (:)
  • Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>)
  • Przekierowanie wyjścia
  • Przekierowanie wejścia
  • Potok (|)
  • Uruchomienie procesu w tle (&)
 6. Zmienne i parametry:
  • Niszczenie zmiennych (unset)
  • Zmienna o wartości null
  • Zapisywanie wyniku programu do zmiennej (backquotes ` `)
  • Parametry wywołania skryptu ($0,  $#, $1, $2, $3….)
  • Instrukcja shift
  • Cytowanie
  • Znak ucieczki (\)
 7. Wyrażenia regularne (Regular Expressions)
 8. Instrukcje warunkowe:
  • Instrukcja if/then
  • Instrukcja if/then/else
  • Zagnieżdżenie instrukcji if
  • Instrukcja if/elif
  • Instrukcja case
  • Operatory
  • Operatory and, or (&&, ||)
  • Komenda test
 9. Kończenie skryptu:
  • Instrukcja exit
  • Wykorszystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)
 10. Testy i operatory:
  • Operatory testu pliku
  • Testy rodzaju pliku
  • Testy atrybutów pliku
 11. Operatory porównania:
  • Porównywanie arytmetyczne z wykorzystaniem komendy if
  • Operatory porównania liczb całkowitych
  • Porównywanie ciągów
  • Porównywanie złożone (and, or)
  • Zagnieżdżenie operatorów porównania
  • Operator przypisania
  • Operatory arytmetyczne
  • Operatory działań na bitach (bitwise operators)
  • Operatory logiczne
  • Stałe numeryczne
 12. Pętle:
  • Pętla for/in
  • Komenda seq
  • Pętla while
  • Pętla until
  • Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)
 13. Przetwarzanie tekstu:
  • Komendy head, tail
  • Sort, Uniq, Expand, Unexpand
  • Cut, Paste, Join, Wc,Tr
  • Komenda read
  • Instrukcja select
 14. Przeszukiwanie tekstu (grep)
 15. Stream Editor (sed)
 16. Programy interaktywne:
 17. Funkcje
 18. Komenda sleep
 19. Jeżeli skrypt nie działa? (debugging)

Czas trwania:     16 godzin / 2 dni

Najbliższy termin:
23-24 czerwiec
21-22 lipiec
23-24 sierpień
20-21 wrzesień
4-5 październik
2-3 listopad
15-16 grudzień

Cena:     1280zł / osoba